Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH DETALI KAMIENNYCH LAPIDARIUM, OSADZONYCH W PÓŁNOCNYM MURZE SZYI ZESPOŁU PRZEDBRAMIA W GDAŃSKU

Z dnia: 2017-04-26  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

                                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na:

 

WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH DETALI KAMIENNYCH LAPIDARIUM, OSADZONYCH W PÓŁNOCNYM MURZE SZYI ZESPOŁU PRZEDBRAMIA W GDAŃSKU.

 

I.          ZAKRES PRAC

Zakres prac i sposób ich wykonania określa dokumentacja „Konserwatorska opinia ekspercka. Opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich detali kamiennych Lapidarium, osadzonych w północnym murze szyi zespołu Przedbramia w Gdańsku”, Maria Rudy, Toruń XII 2016.

 

W skrócie zakres prac będzie obejmował:

1.         Wykonanie wstępnej konsolidacji i wzmocnienia zabezpieczającego detale przed wykonaniem prac demontażowych.

2.         Wstępną dezynfekcję powierzchni detali.

3.         Licowanie i zabezpieczenie reliktów polichromii.

4.         Demontaż elementów kamiennych z powierzchni muru (na podstawie wykonanej próby), zabezpieczenie i transport do pracowni konserwatorskiej.

5.         Zabezpieczenie otworów w murze do momentu ponownego montażu elementów kamiennych.

6.         Oczyszczenie detali kamiennych z uwzględnieniem resztek polichromii.

7.         Usunięcie wtórnych uzupełnień i zapraw, szkodliwych dla podłoża oryginalnego.

8.         Odsolenie detali kamiennych.

9.         Dodatkowe właściwe wzmocnienie detali kamiennych.

10.     Uzupełnienie ubytków i spękań, z opracowaniem powierzchni czy zachowawczym odtworzeniem form rzeźbiarskich.

11.     Scalenie kolorystyczne uzupełnień.

12.     Dezynfekcję końcową, profilaktyczną.

13.     Impregnację preparatem hydrofobizującym, przeciwwodnym.

14.     Przekazanie elementów kamiennych Zamawiającemu po wykonaniu prac.

15.     Wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej: rysunkowej, opisowej, fotograficznej stanu sprzed konserwacji oraz z przebiegu prac i przeprowadzonych zbiegów. Dokumentację prac konserwatorskich należy wykonać w oparciu o „Standardy dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków”, określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.11.2011r. (Dz. U z 2011r. Nr 165, poz. 987).

 

II.        PRZEDMIAR

UWAGA: sporządzony przez Zamawiającego obmiar jest materiałem pomocniczym i poglądowym, Wykonawca w celu wykonania wyceny jest zobowiązany do sporządzenia własnego obmiaru

 

Ilość detali: 30 sztuk

Powierzchnia całkowita rzeźb do lica muru: 1.345,4 dm2

Powierzchnia całkowita rzeźb w głębi muru (do 0,2 m w głąb): 751 dm2

 

Powierzchnia całkowita detali w sumie (obejmuje dla poszczególnych detali powierzchnię do lica oraz powierzchnię w głąb przyjęto 0,20 m): nr1 (14+19) + nr2 (7,2+18) + nr3 (27+30) + nr4 (6,8+16) + nr5 (6+16) + nr6 (18,1+33) + nr7 (69+46) + nr8 (60) + nr9 (27,5+40)+ nr10 (55+46) + nr11 (60+44) + nr12 (65)+ nr13 (60) + nr14 (100+86)+ nr15 (84) + nr16 (84) + nr17 (70) + nr18 (13,2+24) + nr19 (43+38) + nr20 (173) + nr21 (12+44) + nr22 (18+33) + nr23 (50+40) + nr24 (53) + nr25 (18+27) + nr26 (9+16) + nr27 (65+46) + nr28 (5,5+17) + nr29 (67+56) + nr30 (5,1+16) = 2.096,4 dm2

 

Suma obwodów detali umocowanych w murze: 12,2 + 9,4 + 18,6 + 9,2 + 8,6 + 22,5 + 27 + 9 + 20 + 23,2 + 28 + 10,4 + 9 + 50,2 + 13 + 11 + 9 +14 + 22 + 26,4 + 13 + 22,5 + 23 + 8,4 + 15,2 + 10 + 29 + 9,4 + 30 + 8= 521,2 dm

 

 

Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy (z wykazanymi materiałami) zgodny z programem i zakresem prac.

 

III.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania / realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2017r.

 

IV.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  Od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu prac konserwatorskich i restauratorskich: w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Doświadczenie powinno być udokumentowane wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu konserwacji kamiennych i polichromowanych detali rzeźbiarskich i architektonicznych tożsamych z przedmiotem ogłoszenia o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) każda. Do ofert należy dołączyć referencje lub kopie protokołów odbioru WUOZ.

2.    Wykonawca na realizację przedmiotowej usługi musi dysponować kierownikiem prac konserwatorskich, który spełnia wymagania § 37a Ustawy o Ochronie Zabytków z dnia 23.07.2003r., tj. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz wykazuje się co najmniej 9 miesięczną, udokumentowana, praktyką zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków

 

Wykonawca w trakcie prac zobowiązany jest do:

·      bieżącej konsultacji i omawiania podejmowanych działań konserwatorskich na poszczególnych etapach wykonania zadania z osobami nadzorującymi prace ze strony Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,

·      starannego wykonania prac, z wykorzystaniem najlepszych jakościowo materiałów, stosowanych w konserwacji zabytków,

·      prowadzenia dziennika prac konserwatorskich, będącego załącznikiem do dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej,

·      utrzymania obiektu i robót w należytym porządku, uprzątnięcia terenu po pracach i przekazaniu obiektu Zamawiającemu w dniu odbioru,

·      korzystania z własnego środka transportu, narzędzi, materiałów,

·      prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej.

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do 15.05.2017r.  do godz. 14:00 w Kancelarii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ul Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@mhmg.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Płotka, tel. 798-035-629, a.plotka@mhmg.gda.pl

 

Załączniki:

1.         Numeracja elementów Lapidarium - przyjęta w przedmiarze.

2.         Numeracja elementów Lapidarium - przyjęta do badań (Projekt Budowlany, T. Karpowicz 2015).

3.         Fotografie obrazujące stan zachowania.

4.         „Konserwatorska opinia ekspercka. Opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich detali kamiennych Lapidarium, osadzonych w północnym murze szyi zespołu Przedbramia w Gdańsku”, Maria Rudy, Toruń XII 2016.

Wzór oferty - Lapidarium 2017 POBIERZ
Załacznik 1 Lapidarium 2017 POBIERZ
Załącznik 2 - Lapidarium 2017 POBIERZ
Załącznik 3 - Lapidarium 2017 POBIERZ
Załącznik 4 - Lapidarium 2017 POBIERZ

Nr zamówienia:

Kod CPV:

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Kancelarii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ul Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@mhmg.pl

Termin składania ofert: 2017-05-15

Termin ogłoszenia wyników: