Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Remont konserwatorski zabytkowych przedproży budynków Ratusza Głównomiejskiego i Dworu Artusa w Gdańsku – oddziałów MHMG w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w ramach projektu RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 ...

Z dnia: 2017-04-24  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.mhmg.pl


Ogłoszenie nr 71710 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Gdańsk: Remont konserwatorski zabytkowych przedproży budynków Ratusza Głównomiejskiego i Dworu Artusa w Gdańsku – oddziałów MHMG w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w ramach projektu RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 28339200000, ul. Długa 46/47, 80831 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 573 31 28, e-mail zam.publiczne@mhmg.gda.pl, faks 58 573 31 28 wew. 0.
Adres strony internetowej (URL): www.mhmg.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Insytucja kulury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.mhmg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/7, 80-831 Gdańsk (kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont konserwatorski zabytkowych przedproży budynków Ratusza Głównomiejskiego i Dworu Artusa w Gdańsku – oddziałów MHMG w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w ramach projektu RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: NSZP. 26.3.2017(ZP-PN/01)
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlano – konerwatorskich w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedproży wraz ze schodami: Ratusza Głownomiejskiego oraz Dworu Artusa w Gdańsku – w ramach projektu RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej, technicznej i konserwatorskiej przedproży rejestrującej stan zachowania przed rozpoczęciem prac budowlano – konserwatorskich, lokalizację i wartościowanie historycznych elementów kamiennego detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego oraz zakres i rodzaj uszkodzeń i zniszczeń. Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa z założeniem przekrojów i widoków ścian oraz skali najkorzystniejszych dla rejestracji i czytelności stanu zachowania i identyfikacji elementów historycznych. 2) Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego przedproży w odniesieniu do wykonanych, wcześniej opracowań oraz dokumentacji i zawartych w nim uwag dotyczących stabilności konstrukcji przedproży oraz przyczyn ich zawilgocenia. Ocena stanu technicznego musi zawierać badanie i analizę głębokości posadowienia i konstrukcji fundamentów oraz rodzaju gruntu pod fundamentem, a także stopień i przyczyny zawilgocenia przedproży. Należy poddać ocenie przyczyny spękań elementów kamiennych i możliwości zabezpieczenia przed ich powstawaniem. Wyjściowe wytyczne zawiera Ekspertyza konstruktorska (załącznik nr 2), a w szczególności pkt. 4, 5 oraz uzasadnienie pisemne 184/453/15. 3) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, kompleksowego remontu i konserwacji przedproży obejmującego remont konstrukcji murów i stropów, zabezpieczenia przed zawilgoceniem (w tym wentylacji i odprowadzenia wody opadowej), oraz konserwację i uzupełnianie ubytków elementów kamiennego detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego przedproży wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i prowadzenia prac konserwatorskich. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniach będących załącznikiem do niniejszej SIWZ. Musi być wykonana z niezbędnym uszczegółowieniem i stopniem dokładności do przygotowania oferty i realizacji robót budowlanych. Dokumentacja projektowa ma zawierać inwentaryzację rysunkową i fotograficzną stanu zachowania przed rozpoczęciem prac. 4) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót obejmującej zakres robót będących przedmiotem zamówienia, opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), uwzględniając nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 5) Wykonanie robót budowlanych, według sporządzonej dokumentacji projektowej, obejmujących między innymi następujące typy robót: • demontaż elementów kamiennych, • usunięcie tynków, • rozbiórki, • wzmocnienie i naprawy konstrukcji fundamentów, ścian i stropów, • wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej, • montaż elementów kamiennych . 6) Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych elementów kamiennych przedproży zgodnie z projektem sporządzonym w oparciu o ekspertyzę i program prac konserwatorskich będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. Prace konserwatorskie polegające między innymi na wykonaniu następujących zabiegów: • dezynfekcji, • czyszczeniu z zabrudzeń przypowierzchniowych usuwaniu nawarstwień powierzchniowych, • odsalaniu i usuwaniu z porów kamienia substancji oleistych, • naprawie spękań i złuszczeń kamienia, • uzupełnieniu ubytków kamienia flekami i masami mineralnymi, • zabezpieczeniu przeciwwodnym. 7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji konserwatorskiej dokumentującej rodzaj i zakres wykonanych robót budowlanych i prac konserwatorskich, użytych materiałów oraz zawierający zalecenia i wytyczne dla użytkownika. 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz konserwatorską. 4. Wszelkie kwestie wynikłe w toku prac, nieujęte w dokumentacji projektowej, a także rozwiązania szczegółowe w projekcie wykonawczym podlegają akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. 5. Materiałem wyjściowym i pomocniczym do opracowania dokumentacji wykonawczej jest: • załącznik nr 1 „Ekspertyza konserwatorska dotycząca Ratusza Gł. Miasta Gdańska wraz z programem prac konserwatorskich”, Maria Rudy, Toruń sierpień 2015 • załącznik nr 2 „Program prac konserwatorskich kamiennego Przedproża Zespołu Dworu Artusa, przynależącego do budynków Nowy dom Ławy, Dwór Artusa, Stary Dom Ławy”, A. Bortkiewicz, A. Płotka, Gdańsk 2015. • Załącznik nr 3 „Ekspertyza konstruktorska stanu zachowania przedproża Ratusza Głównego Miasta” , inż. Ryszard Kowalski, Gdańsk sierpień 2015 • załącznik nr 4 „Ekspertyza dotycząca przyczyn zawilgocenia podziemi budynku Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku”, Jerzy Hoła Politechnika Wrocławska, Wrocław 2014 – Zamawiający oświadcza, że opisując przedmiot zamówienia dołożył wszelkich starań aby nie posłużyć się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń. Jeżeli jednak w załączonej dokumentacji pojawi się znak towarowy, marka, producent, patent lub dostawca materiałów lub urządzeń nie jest to wiążące dla Wykonawców i pełni rolę wyłącznie informacyjną. • informacja nr 1 Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu pod schodami przedproża Ratusza Głównego Miasta znajduje się infrastruktura energetyczna w postaci skrzynek z zabezpieczeniami oraz kabli zasilających. Właścicielami urządzeń są: Energa Operator SA, Energa Oświetlenie, Melioracje Gdańskie, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Istniejące urządzenia będą utrudniały dostęp do obszarów budowli podlegającej pracom naprawczym, remontowym i konserwacyjnym. W zakresie zadania Wykonawcy jest koordynacja działań z właścicielami tych urządzeń i instalacji. W wycenie należy przewidzieć koszty niezbędnego współdziałania z posiadaczami wymienionych instalacji i urządzeń. • informacja nr 2 Zamawiający informuje, że przez cały okres trwania budowy należy zapewnić drogę przejścia do obiektu do wskazanych drzwi Dworu Artusa od strony Długiego Targu. Wymagane przejście o szerokości min 2,5 m wykonane będzie w sposób zapewniający bezpieczny dostęp osób postronnych (zwiedzających) do obiektu. Zamawiający zastrzega sobie odbiór techniczny wykonanego przejścia i jego dopuszczenie do eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych drzwi w czasie trwania prac. W takim wypadku Wykonawca na swój koszt dokona przeniesienia konstrukcji przejścia we wskazane miejsce w terminie 3 dni roboczych. • informacja nr 3 zamawiający informuje, iż pod przedprożami znajdują się pomieszczenia użytkowe, dlatego na czas wykonywania prac Wykonawca zapewni zabezpieczenie powierzchni celem uniknięcia zalania pomieszczeń piwnicznych znajdujących się pod przedprożami. UWAGA: dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej (5 egz.) oraz elektronicznej – na nośniku CD bądź DVD – umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Zatwierdzenie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń PWKZ w Gdańsku na prowadzenie prac kompleksowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę jest warunkiem rozpoczęcia robót obejmujących zasadniczy zakres zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 71240000-2, 45262500-6, 45410000-4, 45320000-6, 45262600-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/03/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b, a w szczególności dotyczące: 1) Zdolności zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca , że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlano - konserwatorskie tożsame z przedmiotem zamówienia polegające na zaprojektowaniu i budowie lub przebudowie w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda; lub a1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dwie dokumentacje projektowe na realizację budowy lub przebudowy w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości minimum 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda oraz a2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda. UWAGA: Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. a) lub lit. a1) + a2) b) zdolności technicznej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia: • Kierownik Budowy: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, -co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu art. 17 oraz art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm, zwaną dalej ustawą Prawo Budowlane) przy realizacji obiektów budowlanych, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone; • Kierownik prac konserwatorskich - musi posiadać kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), tj. : 1) osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 przywołanej ustawy; 2) w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w pkt. 1), pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, kieruje osoba, która posiada: a) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub b) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie - oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 przywołanej ustawy. • Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń -co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych(jako projektant lub sprawdzający), w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy), co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego obiekt wpisany do rejestru zabytków; • Projektant w specjalności architektonicznej: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń - co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawień projektowych (jako projektant lub sprawdzający) w tym wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy), co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego obiekt wpisany do rejestru zabytków;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych w tym przynajmniej dwóch robót budowlano – konserwatorskich polegających na zaprojektowaniu, budowie i konserwacji obiektów wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty lub: a1) wykaz usług, w tym przynajmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację budowy lub przebudowy w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego rejestru zabytków o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz a2) wykaz robót budowlanych, w tym przynajmniej dwóch robót budowlano - konserwatorskich polegających na budowie lub przebudowie w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 1 do SIWZ; UWAGA Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. a) lub lit. a1) + a2) b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 2 do SIWZ. c) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów , które określają w szczególności: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający poza, możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1. zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2. dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy; 3. zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT); 4. zmiany terminu wykonania w przypadku opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez Inspektora w dzienniku budowy;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ekspertyza dotycząca piwnic POBIERZ
Ekspertyza konstruktorska - Ratusz POBIERZ
Ocena stanu zachowania - Ratusz POBIERZ
Program prac Przedproże Dworu Artusa POBIERZ
SIWZ - Remont konserwatorski zabytkowych przedproży POBIERZ

Nr zamówienia: 71710 - 2017

Kod CPV: 45000000-7, 71320000-7, 71240000-2, 45262500-6, 45410000-4, 45320000-6, 45262600-7

Wartość: > 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/7, 80-831 Gdańsk (kancelaria)

Termin składania ofert: 2017-05-10

Termin ogłoszenia wyników:

Ekspertyza dotycząca piwnic POBIERZ
Ekspertyza konstruktorska - Ratusz POBIERZ
Ocena stanu zachowania - Ratusz POBIERZ
Program prac Przedproże Dworu Artusa POBIERZ
SIWZ - Remont konserwatorski zabytkowych przedproży POBIERZ