Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Remont parkietów w pomieszczeniach w Domu Uphagena w Gdańsku ul. Długa 12 oddziału MHMG

Z dnia: 2017-02-21  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania:

Remontu parkietów w pomieszczeniach w Domu Uphagena w Gdańsku ul. Długa 12 oddziału MHMG

Zakres prac obejmuje:

  • Wizja lokalna na obiekcie,
  • Dwa pomieszczenia Salon i Duża Jadalnia o łącznej powierzchni około 112 m2

- Inwentaryzację parkietu w celu ponownego odtworzenia

- Demontaż  istniejącego parkietu (płyt mozaikowych)

   - Rozmontowanie, oczyszczenie, naprawa, ponowne sklejenie i oszlifowanie elementów formatek (płyt mozaikowych), wykonanie na warsztacie.

- Ułożenie płyt mozaikowych na sklejce liściastej wodoodpornej

- Bezpyłowe cyklinowanie całości parkietu

- Olejowanie posadzki

  • Mała Jadalnia o powierzchni około 30m2

- Bezpyłowe cyklinowanie całości parkietu

- Olejowanie posadzki

Zabezpieczenie ścian pomieszczeń po stronie Zamawiającego, pozostałe zabezpieczenia (drogi komunikacyjne) po stronie Wykonawcy.

Prace należy wykonać w dwóch etapach:

  • I etap do 21.04.br. - Salon i Mała Jadalnia,
  • II etap od 02.11.2017r. do 15.12.2017r. – Duża Jadalnia.

 

Podstawą wyceny jest osobiste zapoznanie się z ilościami poszczególnych elementów. Wykonawca musi przewidzieć w wycenie wszelkie materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Wszelkie prace pomocnicze – niewymienione, powyżej – jakie zostaną prze Wykonawcę uznane za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, należy dodatkowo wyszczególnić i wycenić.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska udostępnia w dniu 24.02.2017 o godzinie  11.00 obiekt w celu dokonania oględzin.

Wymagane wykazanie realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków  odpowiadającej charakterem robót przedmiotowi zamówienia.

 Oferty w formie drukowanej prosimy o składanie do dnia 28.02.2016 r. do godz. 12: 00 w Kancelarii MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47; 80-831 Gdańsk lub mailowo na adres a.szeksztello@mhmg.pl

Oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

1) Cena – 90%

Maksymalna ilość punktów przyznawanych wg kryterium wynosi 90 pkt.

Sposób oceny ofert:


najniższa oferowana cena

--------------------------------------- x 90% x 100

Cena oferty badanej


2) Okres gwarancji - 10%

Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 10 pkt.

Punktacja zostanie przyznana według poniższych zasad:

Oferta Wykonawcy, który wykaże okres gwarancji:

24 miesięcy – otrzyma 5 pkt.

36 miesięcy – otrzyma 7 pkt.

48 miesięcy – otrzyma 10 pkt.

Brak podania w ofercie okresu gwarancji lub okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oznaczać będzie przyznanie 0 pkt.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów przyznanych za każde z powyższych kryteriów.

 Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Arkadiusz Szeksztełło tel. 512-418-749

Wzór umowy POBIERZ

Nr zamówienia: IN/223/DU/1/2017

Kod CPV:

Wartość: do 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: w Kancelarii MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47; 80-831 Gdańsk lub mailowo na adres a.szeksztello@mhmg.pl

Termin składania ofert: 2017-02-28

Termin ogłoszenia wyników: