Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Z dnia: 2017-01-03  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Gdańsk, dnia 03.01.2017 r.
Znak sprawy: SZP.2.26.1.1.2017.30


Ogłoszenie o zamówieniu:

Zamawiający: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,
80-813 Gdańsk ul. Długa 46/47


Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwane dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą:


„Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska”


Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
79.71.00.00 – 4 Usługi ochroniarskie

Integralną częścią niniejszego ogłoszenia o zamówieniu stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 – Instrukcja dla Wykonawców
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy
Załącznik nr 5 -  Wzór formularza wykazu usług
Załącznik nr 6 – Wzór formularza wykazu osób
Załącznik nr 7 – Wzór umowy
                               
Zatwierdził  Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta
Waldemar Ossowski

Załącznik nr 1 - Instrukcja dla Wykonawców POBIERZ
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia POBIERZ
Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego POBIERZ
Załącznik nr 3 [poprawiony] - Formularz ofertowy POBIERZ
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy POBIERZ
Załącznik nr 4 [poprawiony] - Formularz cenowy POBIERZ
Załącznik nr 5 - Wzór formularza wykazu usług POBIERZ
Załącznik nr 6 - Wzór formularza wykazu osób POBIERZ
Załącznik nr 7 - Wzór umowy POBIERZ
Zmiany do instrukcji dla Wykonawców POBIERZ

Nr zamówienia: Usługi społeczne - SZP.2.26.1.1.2017.30

Kod CPV: 79.71.00.00 – 4 Usługi ochroniarskie

Wartość: > 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Kancelaria MHMG mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Długiej 46/47 ; 80-831 Gdańsk

Termin składania ofert: 2017-01-16

Termin ogłoszenia wyników:

Załącznik nr 1 - Instrukcja dla Wykonawców POBIERZ
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia POBIERZ
Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego POBIERZ
Załącznik nr 3 [poprawiony] - Formularz ofertowy POBIERZ
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy POBIERZ
Załącznik nr 4 [poprawiony] - Formularz cenowy POBIERZ
Załącznik nr 5 - Wzór formularza wykazu usług POBIERZ
Załącznik nr 6 - Wzór formularza wykazu osób POBIERZ
Załącznik nr 7 - Wzór umowy POBIERZ
Zmiany do instrukcji dla Wykonawców POBIERZ