Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG

Z dnia: 2016-12-07  |  Zakończony

Przedmiot przetargu:

Ogłoszenie nr 361083 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.
Gdańsk: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w ramach projektu RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 28339200000, ul. ul. Długa  , 80831   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 76 79 100, e-mail zam.publiczne@mhmg.gda.pl, faks 058 76 79 102.
Adres strony internetowej (URL): www.mmg.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.mhmg.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.mhmg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwe operatora pocztowego, osobiście lub za pośrdnictwem posłańca.
Adres:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk (kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w ramach projektu RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: ZP-PN/06/6
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w ramach projektu RPPM.08.03.00-22-0017/15-00 „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) sporządzenie projektu wykonawczego w oparciu o projekt budowlany, program funkcjonalno – użytkowy oraz program prac konserwatorskich wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót (projekt wykonawczy zabezpieczeń technicznych podlega zaopiniowaniu przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów); 2) realizację robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-wykonawczej; 3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji konserwatorskiej. 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 4. Z uwagi na konieczność zaopiniowania przez Zamawiającego projektu wykonawczego zabezpieczeń technicznych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów należy uwzględnić w harmonogramie czas na zaopiniowanie wymienionej dokumentacji. 5. Wszelkie kwestie wynikłe w toku prac, nieujęte w dokumentacji projektowej, a także rozwiązania szczegółowe w projekcie wykonawczym podlegają akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. 6. Materiałem wyjściowym do opracowania dokumentacji wykonawczej jest: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG – Projekt budowlany”, autorstwa: mgr inż. arch. K. Paluszyńska-Czekaj, mgr inż. arch. J. Wasiluk, mgr inż. arch. M. Thiel, mgr inż. Waldemar Barski, mgr inż. Hanna Włodarczyk, mgr inż. J. Grubiak, mgr inż. Knyszewszki, mgr inż. M. Owczynnik, mgr. inż. D. Samek, maj 2016., w zakresie: Załącznik nr 1. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG – Projekt branży architektonicznej”, autorstwa: mgr inż. arch. K. Paluszyńska-Czekaj, mgr inż. arch. J. Wasiluk, mgr inż. arch. M. Thiel, maj 2016. Załącznik nr 2. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG – Projekt branży sanitarnej”, autorstwa: mgr inż. Hanna Włodarczyk, maj 2016. Załącznik nr 3. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG – Projekt branży konstrukcyjnej”, autorstwa: mgr inż. W. Barski, maj 2016. Załącznik nr 4. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG – Projekt branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych”, autorstwa: mgr inż. Jerzy Grubiak, mgr inż. Aleksander Knyszewski mgr inż. M. Owczynnik, mgr. inż. D. Samek, maj 2016. Załącznik nr 5. „Badania architektoniczne i konserwatorskie pomieszczeń wschodniej części przyziemia (dawna Komora Palowa) Ratusza Głównego Miasta (etap I i II)”, autorstwa: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek mgr inż. Marta Jedlikowska, mgr inż. arch. Bartosz Sołtysiak, autor badań stolarki okiennej i otworów okiennych: dr Katarzyna Darecka, autor badań konserwatorskich: mgr Iwona Król, mgr inż. Jan Wiśniewski, badania laboratoryjne : mgr Elżbieta Orłowska, projekt ekspozycji ścian: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk 2016. Załącznik nr 6. Program Funkcjonalno – użytkowy - „Zaprojektowanie i zrealizowanie robót polegających na adaptacji pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej (wraz z aneksem), autorstwa: arch. Karolina Paluszyńska – Czekaj, arch. Joanna Wasiluk, mgr inż. Hanna Włodarczyk, mgr inż. Tomasz Dmowski, mgr inż. Mirosław Owczynnik, inż. Wiesław Walter, sierpień 2015. W projekcie wykonawczym należy uwzględnić dostosowanie obiektu zabytkowego wpisanego do Rejestru Zabytków z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. UWAGA: dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej – na nośniku CD bądź DVD – umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Ad. Roboty sanitarne. 1. Zakres prac. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego i zrealizowanie robót polegających na adaptacji pomieszczeń Komory Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska oraz pomieszczeń pomocniczych w kamieniczkach przy ul. Kramarskiej na potrzeby MHMG. W ramach dokumentacji powykonawczej wykonawca powinien dostarczyć między innymi wytyczne eksploatacji zainstalowanych urządzeń zapewniających ich właściwą pracę i utrzymanie gwarancji. 2. Rodzaj prac. W ramach zlecenia należy uwzględnić zgodnie z projektem budowlanym: a) instalację wodociągową do celów p-poż, b) instalację wodociągową wz i cwu, c) instalację kanalizacji sanitarnej, d) instalację grzewczą oraz instalacje ciepła technologicznego, e) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z centralami wentylacyjnymi, f) instalację chłodu obejmującą jednostki zewnętrzne oraz instalację rurową, g) instalację wytwornicy pary do nawilżania powietrza, h) automatykę umożliwiającą sterowanie pracą jednocześnie pracujących urządzeń kształtujących parametry powietrza takimi jak: temperatura, wilgotność i ilość powietrza wentylacyjnego, i) uwzględnić przewody elektryczne i sygnalizacyjne dla projektowanych urządzeń i automatyki, j) uzgodnić projekt z projektem branży elektrycznej i teletechnicznej. 3 Podstawa wykonania projektu wykonawczego. Zgodnie z prawem budowlanym projekt wykonawczy powinien być opracowany w oparciu o opracowany projekt budowlany. Ad. Instalacje elektryczne i teletechniczne: Zakres prac obejmuje wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz realizację robót instalacyjno-montażowych. Zakres projektowy przedstawia projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 5 niniejszego opracowania. Projekt wykonawczy instalacji SAP należy uzgodnić z projektem automatyki wentylacji. Zamawiający oświadcza, że opisując przedmiot zamówienia dołożył wszelkich starań aby nie posłużyć się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń. Jeżeli jednak w załączonej dokumentacji pojawi się znak towarowy, marka, producent, patent lub dostawca materiałów lub urządzeń nie jest to wiążące dla Wykonawców i pełni rolę wyłącznie informacyjną. UWAGA! W dniu 15 grudnia 2016r. o godz. 11:00 na Dziedzińcu Ratusza Głównego Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 odbędzie się zebranie z wykonawcami.

II.5) Główny kod CPV: 45555555-7
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 71240000-2, 45311000-0, 45300000-0, 45262310-7, 45262210-6, 45262311-4, 45442000-7, 45442200-9, 45262500-6, 45262620-3, 45421152-4, 45421146-9, 45410000-4, 45430000-0, 45432100-5, 45442100-8, 45320000-6, 45262600-7, 45421000-4, 45420000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 270

II.9) Informacje dodatkowe: Prace projektowe w ciągu 60 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia polegającą na zaprojektowaniu i budowie lub przebudowie w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych); lub a1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie jedną dokumentację projektową na realizację budowy lub przebudowy w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości minimum 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) oraz a2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości minimum 800 000,00 zł brutto. UWAGA: Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. a) lub lit. a1) + a2)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia że wykonawca nie podlega wykluczeniu: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; d) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. pkt. 2 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, zamawiający bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1. W związku z powyższym zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale III ust.3 pkt. 1) – 2).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres trwania niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych); b) wykaz robót budowlanych w tym przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu, budowie lub przebudowie w obiektach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) z czego wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wyniosła co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty lub: b1) wykaz usług, w tym przynajmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację budowy lub przebudowy w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego rejestru zabytków o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; oraz b2) wykaz robót budowlanych, w tym przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie w obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5 do oferty; UWAGA Zamawiający uzna za spełniające warunek roboty budowlane i usługi wg schematu: lit. b) lub lit. b1) + b2)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47 80-831 Gdańsk w Banku Pekao S.A. nr: 90 1240 5400 1111 0010 4475 9512 z oznaczeniem „wadium – przetarg na przebudowę pomieszczeń Komory Palowej w ratuszu Głównego Miasta Gdańska”. 4. Datą wniesienia wadium jest data i godzina uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno być wystawione na Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ul. Długa 46/47 80-831 Gdańsk. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostaną one zdeponowane w kasie Muzeum. Zamawiający zaleca aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był na trwałe spięty z ofertą. 6. Dokument gwarancji/poręczenia powinien: 1) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8; 2) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający poza, możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1. zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2. dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy; 3. zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT); 4. zmiany terminu wykonania w przypadku opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez Inspektora w dzienniku budowy;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Nr zamówienia: 361083 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.

Kod CPV: 45555555-7, 71320000-7, 71240000-2, 45311000-0, 45300000-0, 45262310-7, 45262210-6, 45262311-4, 45442000-7, 45442200-9, 45262500

Wartość: > 30.000 EUR

Miejsce składania ofert: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk (kancelaria)

Termin składania ofert: 2017-01-17

Termin ogłoszenia wyników: