Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 46/47

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Punkt widokowy: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Bilety:
Normalny: 12 zł
Ulgowy: 6 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 11 zł
Ulgowy grupowy**: 5 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 18:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Długa 12

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

wt. 10:00 - 13:00
śr. 10:00 - 16:00
czw. 10:00 - 16:00
pt. 10:00 - 16:00
sob. 10:00 - 16:00
nd 11:00 - 16:00

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Bilety:
Normalny: 8 zł
Ulgowy: 4 zł
Normalny grupowy**: 7 zł
Ulgowy grupowy**: 3 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Bilety:
Normalny: 15 zł
Ulgowy: 7 zł
Rodzinny*: 35 zł
Normalny grupowy**: 14 zł
Ulgowy grupowy**: 6 zł

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Bilety:
Normalny: 10 zł
Ulgowy: 5 zł
Rodzinny*: 20 zł
Normalny grupowy**: 9 zł
Ulgowy grupowy**: 4 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" ulgowy: 30 zł
Karnet "8 Muzeów Gdańska" normalny: 50 zł

Gra miejska "Pod królewską koroną"

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Wydarzenie 2017-06-24 - 2017-06-24

 

Zgłoszenia drużyn, liczących do 4 osób, a także osób indywidualnych przyjmujemy do czwartku, 29 czerwca 2017 r., drogą mailową pod adresem gramiejska@mhmg.pl.


Data: 01.07.2017
Czas trwania: 11.00 -16.00
Miejsca gry:
Ratusz Głównego Miasta
Muzeum Bursztynu
Przestrzeń Głównego Miasta

Termin zgłoszeń: 29.06.2017
Maksymalna liczba osób w zespole: 4
Wiek – bez ograniczeń, dzieci pod nadzorem opiekunów.
Odbiór kart zadań i regulaminów: 11.00 -14.00 na dziedzińcu Ratusza Głównego Miasta

3 najlepsze drużyny otrzymają nagrody, reszta uczestników - upominki od Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Wzięcie udziału w grze jest równoważne z możliwością bezpłatnego wstępu do Ratusza Głównego Miasta Gdańska oraz Muzeum Bursztynu, gdzie m.in. prezentujemy wystawę "Pod królewską koroną...".


Zapraszamy serdecznie do zabawy!

Regulamin gry miejskiej "Pod królewską koroną"

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Pod królewską koroną” jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

 2. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w dalszej części Regulaminu nazywane jest Organizatorem

§ 2. Zasady Gry

1. Gra Miejska pt. „Pod królewską koroną” odbywa się 1 lipca 2017 roku w Gdańsku w godzinach 11.00–16.00.


2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących historii miasta a w szczególności historii miejskiego herbu.

 

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Oddziałami Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności.

 

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

 

5. Podczas Gry każdy Zespół otrzyma Kartę z zadaniami.

 

6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

7. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

 

8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

 

9.  Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

 

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

 

11. Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się z Organizatorem.

 

12. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.

 

15. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

 

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja Zespołu liczącego do 4 osób.

 

2. Zgłoszenia zespołów wraz z podaną liczbą osób dokonać można drogą mailową na adres gramiejska@mhmg.pl do dnia 29.06.2017r.

 

3. W dniu Gry od godz. 11:00 uczestnicy będą mogli potwierdzić udział w Grze i odebrać karty zadań na dziedzińcu Ratusza Głównego Miasta.

 

4. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry.

 

5.  Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

-wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

-przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

-opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.§ 4. Zwycięzcy Gry


 1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali

wykonując zadania z Karty. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. Dla Zespołów, które zajęły pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać w Dziale Marketingu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

 

2. Uczestnicy o uzyskanej punktacji zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 04.07.2017.


§ 5. Postanowienia końcowe


1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos

rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.