Wyłącz moduł dla niedowidzących Moduł dla niedowidzących

Gdańsk
ul. Długi Targ 43/44

Gdańsk
ul. Targ Węglowy 26

Gdańsk
ul. Mjr. H. Sucharskiego

Gdańsk
ul. Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Gdańsk
ul. Stara Twierdza 1

Gdańsk
ul. Wielkie Młyny 10

Przywracanie blasku Drodze Królewskiej

Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa

Przywracamy blask Drodze Królewskiej!
 
 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektu "Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa”. 
 
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 08. Konwersja
Działanie: 08.03.Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
Umowa nr: RPPM.08.03.00-22-0017/15-00
 
Celem projektu jest ochrona i promocja unikatowego dziedzictwa kulturowego zabytków Drogi Królewskiej w Gdańsku, w szczególności jej najbardziej rozpoznawalnych elementów - Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.
Wysokość dotacji ze środków UE to ponad 3 miliony złotych, wartość całego projektu to 6 409 362,04 zł. W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorskie w pomieszczeniach Komory Palowej Ratusza Głównego Miasta Gdańska, remontowi zostanie poddana Sień Ekonomistów Dworu Artusa, a zabiegom konserwatorskim przedproża Ratusza Głównego Miasta oraz Dworu Artusa. Partnerem w projekcie jest Gdańska Organizacja Turystyczna która odpowiadać będzie za działania promocyjne i stworzenie produktu turystyczne związanego z Drogą Królewską. 
 
 
Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.
Planowanym efektem projektu będzie wzrost o ponad 17 000 osób liczby odwiedzin obiektów objętych wsparciem oraz przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznych wraz z utworzeniem nowych i wzmocnieniem istniejących produktów kulturowych i turystycznych.
Projekt Muzeum jest jednym z siedemnastu wybranych do dofinansowania z całego Województwa Pomorskiego.